عاشورای حسینی ۹۸ روستای گوبین گوغر در بین الحرمین . مداح مرتضی ملکپور

69

عاشورای حسینی ۹۸ روستای گوبین گوغر در بین الحرمین امامزاده سیدمحمود پشته تا امامزاده جعفر چهارکشت مداح مرتضی ملکپور ۹۸/۶/۱۹