رونمایی از پتوی اطفای حریق ساخت ایران در نمایشگاه ایمنی 97

100

رونمایی از پتوی اطفای حریق پرواک ساخت ایران در نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی بهمن 1397. پتوی اطفای حریق درون کاوری مستحکم قرار دارد. پس از خروج

آی تک کالا
آی تک کالا 38 دنبال کننده