اکران فیلم سلام بمبیی در شهرهای آلمان

4,055

با اتمام اکران ایران فیلم سلام بمبیی حالا این فیلم در کشورهای اروپایی و هند اکران خود را آغاز می کند