آموزه 32. ابزارهای ارتباط با بازار -این قسمت تبلیغات و روابط عمومی

78

از سری مجموعه 1+40 آموزه مدیریتی برای مهندسین- حوزه دانشی مارکتینگ، برای معرفی دفتر معماری خود به بازار و ارتباط موثر و مفید با کارفرمایان احتمالی، نه ابزار ارتباط بازار وجود دارد که در اولین بخش این مبحث، ابزار تبلیغات و روابط عمومی معرفی می شوند