جاروی خیابانی - مکنده صنعتی شهری - نظافت خیابان ها

977
جاروی خیابانی، مکنده شهری است که برای نظافت و جاروب کردن خیابان ها، نظافت صنعتی پارک ها و تمیز کردن معابر شهرداری ها استفاده میشود. 87184-021 شرکت ابراهیم www.ebrahimco.com
pixel