چهره برجسته فولادی سال 1397 کشور

283

معرفی چهره برجسته فولادی سال 1397 کشور در نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد جناب آقای پروفسور مجتبی ازهری از دانشگاه صنعتی اصفهان www.isss.ir www.isssconf.ir