تکنامه - خانه پیش ساخته ای که تا می شود!

1,089

از خانه ها در تکنامه کم ننوشته ایم. این هم ویدئویی از خانهٔ پیش ساخته ای که تا شده و در مدت زمان ۸ دقیقه باز می شود. این خانهٔ عجیب که توسط