چرا هزینه حمل نفت و بیمه دریایی گران شد؟

42
هزینه های حمل و همچنین حق بیمه آنها پس از افزایش تنش ها در منطقه که حداقل به 6 کشتی حامل نفت در این منطقه آسیب وارد شد، رشد بیشتری پیدا کرده است.
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel