آیاآمریکاییها با تهدیدشرکتها میتوانند موجب عقب نشینی اقتصادایران شوند؟

108

#ما_و_تحریم ها؛ گفت وگوی آمنه موسوی خبرنگار گروه رسانه ای ایران (گرا) با علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان @GeraaMedia