مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی17

1,791

- جنس بینی: نیمه استخوانی - نتیجه جراحی زیبایی بینی: طبیعی - یک ماه پس از جراحی زیبایی بینی

pixel