جلسه بررسی ایده های منتخب - قسمت دوم

181

در روز 20 اسفند سه تن از 8 نفر منتخب نهایی جشنواره کار آفرینی با حضور در صندوق کار آفرینی امید در مقابل داوران وناظران صندوق از طرح خود دفاع نمودند.