شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در سایه دولت تدبیروامید

675

فعالیت های صورت گرفته دولت در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ در بخش های : ۱- امنیتی و اجتماعی ۲- کشاورزی ۳- اقتصاد و صنعت ۴- آموزش و پرورش و آموزش عالی ۵- بهداشت و درمان ۶- انرژی و برق ۷- راه و حمل و نقل ۸- آب و فاضلاب ۹- توسعه روستایی ۱۰- گردشگری ۱۱- مرز و خط لوله گاز