ماجرای کودکان غرق شده در گرجستان

340
ماجرای غرق شدن کودکان در گرجستان که برای فوتبال به این کشور سفر کرده بودند از زبان محمدی مالک باشگاه آرمان کویر یزد.
pixel