برنامه رادیویی صدای شهر

441
گفتگوی خبری جناب آقای دکتر دهنوی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در برنامه رادیویی صدای شهر با موضوع تبدیل مواد غیر ارگانیک پسماند شهر اصفهان از طریق فرایند پیرولز به ترکیبات نفتی در شهر اصفهان.
pixel