هورامان با موتور هندا در سفر به دور ایران

322

پدرو پسر در سفر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت آشنایی با دو سایکل توریست بلژیکی و پرتقالی و مهمان نوازی ایرانی