پارک فناوری پردیس، تولید و اشتغال

1,481
معرفی پارک فناوری پردیس و ارائه دستاوردها تا بهار 1396
pixel