پارک فناوری پردیس، تولید و اشتغال

1,083

معرفی پارک فناوری پردیس و ارائه دستاوردها تا بهار 1396