موشن گرافی ما ایرانی ها با موضوع سیمرغ

529

وقتی پای موشک به کشورمون بازشد دست روی زانو خودمون گذاشتیم وماهواره بر سفیر رو ساختیم که میتونست ماهواره های کشورمون رو تا ارتفاع 300 کیلومتری ازسطح زمین منقل کند و بعد نوبت به رونمایی غول 80تنی با 4موتور پیشران که این قابلیت رو داره تا ماهواره هایی باوزن800کیلوگرم رو به مدارهای برگشت ناپذیر 1000کیلومتری زمین بفرسته سیمرغ با غرش خودش تونسته کشور مارو در جمع6کشور دارنده موشک های ماهواره برقرار بده ومارو به باشگاه فضایی ها دنیاپیوند بزنه باشگاهی که دیرزود شاهد قدرت فضایی ایران خواهد بود.

pixel