زمان مصرف فولیک اسید

1,209

اینکه فولیک اسید را در چه زمانی از شبانه روز مصرف نمایید تفاوت خاصی ندارد. فقط به یاد داشته باشید که اسیدفولیک می بایست با فاصله ای حداقل یک الی دو ساعته از غذا، چای و لبنیات مصرف گردد.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده