سریال صوتی تسلط بر تاثیرگذاری - آنتونی رابینز

346

www.rasabook.com تسلط بر تاثیرگذاری – آنتونی رابینز 10 روز تا رهبری، تاثرگذاری و موفقیت میزان تاثیری گذاریِ شما، روی خانواده، دوستان و افرادی که با انها کار می‌کنید، مهم‌ترین مهارتی است که میزان موفقیت شما در زندگی و تجارت را مشخص می‌کند. تاثیری گذاری فهمیدن این موضوع است که چه موانعی جلوی افراد رامی‌گیرد که کاری را انجام دهند و چگونه می‌توان به افراد کمک کرد از محدودیت‌ها، ترس ها و دغدغه‌ها عبور کنند تا بتوانند عمل کنند.