تصادف شدید

458

منحرف شدن خودرو و تصادف خیلی شدید در بوکان

pixel