شعرآزادی به زبان کردی و ترجمه(زیرنویس فارسی)

548
شعرآزادی به زبان کردی و ترجمه(زیرنویس فارسی) شاعر:برزی دیاری ترجمه سجاد سوری
pixel