مصاحبه گروه مدرن تاکینگ در شبکه VIVA Interaktiv 2002

401

مصاحبه گروه مدرن تاکینگ در شبکه VIVA Interaktiv . مجری Oliver Pocher . تاریخ: 08.05.2002 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 479 دنبال کننده