باش تا صبر کودکان فقر به سر آید............

439

....و باز هم اقدام قاطعانه دیگری، از سوی ستاد سد معبر وانضباط شهری شهردار قالیباف.....!!!!!!!!!!!!!!!!