دکتر ستاره اخوان، کانسرهای ارثی تخمدان

1,319
آبان 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی کانسرهای ارثی (Hereditary Cancers) سخنرانی دکتر ستاره اخوان با عنوان کانسرهای ارثی تخمدان
pixel