تنش چین و آمریکا به عرصهٔ نظامی کشید

431
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۱۰
pixel