تجمع اعتراضی علیه نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان

266

توهین به محمدرضا شجریان و ملعون خواندن وی توسط معترضان