دیدار با پیرغلامان عضو بنیاد دعبل

132
یکی از برنامه های در دستور کار کارکنان بنیاد دعبل، عیادت از اعضای تحت پوشش بنیاد است. این برنامه هر دو هفته یک بار انجام می شود. در این فیلم بخشی از این جلسات که مربوط به بازه زمانی سالهای 85 تا 87 نمایش داده می شود.
pixel