گل فومی، گل کنار سالنی فومی، گل شاخه ای فومی، گل پایه دار فومی

139