آموزش انتقال دوره مالی در نرم افزار حسابداری نوین پرداز

1,997
نوین پرداز 10 دنبال‌ کننده
هر سال مالی شامل اطلاعات مجزایی می باشدکه عمومامدیران ازگزارشات مالی آن برای تصمیم گیریهای سال مالی آینده بهره می برند.یکی ازامکانات نرم افزار حسابداری نوین پردازنیزانتقال سال مالی به جهت بستن حسابهای سال قبل،ثبت سند اختتامیه،تعریف سال مالی جدید،انتقال حسابهاوثبت سندافتتاحیه درسال جدیدمیباشد.برای انتقال دوره مالی درنرم افزارنوین پردازنیاز به اقدامتی می باشدکه میتوانیدآن رادراین آموزش مشاهده نمایید
نوین پرداز 10 دنبال کننده
pixel