تحولات سوریه

110
رئیس جمهور تأکید کرد: معتقدیم سرنوشت سوریه صرفاً بایستی در اختیار مردم سوریه باشد، تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام قرار بگیرد و در این زمینه دو کشور با یکدیگر اتفاق نظر داریم و مصمم هستیم همکاری های خود را در این عرصه افزایش دهیم.
pixel