زیست دهم - دی ساکارید - استاد شعبانی - حرف آخر

727

آموزش الگو محور و به کار گیری انیمیشن توسط اساتید حرف آخر (شعبانی - شاکری - روان )