ویدیو آرت معبد بودایی داش کسن یا معبد اژدها در زنجان

60

این معبد با نقوش فوق العاده به عنوان تنها معبد بودایی در ایران خود نمایی می کند ، ما از زاویه ای دیگر به آن نگریستیم.

تکرار
تکرار 6 دنبال کننده