درمان درد شانه ها و کنترل دیابت

243
تجربه یکی از بیماران دیابتی از واحد فعالیت بدنی و حرکات اصلاحی کلینیک تخصصی دیابت کوروش در اصفهان زیر نظر آقای علی فریدی (مشاور فعالیت بدنی)
pixel