آمارهایی جالب درباره پناهندگان در جهان

215

آمارهایی جالب درباره پناهندگان در جهان! آیا بیشتر آنها به اروپا سفر می کنند؟