چی کار کنم فرزندم خودشیفته نشه ؟

624

شاید خیلی از مادران و پدران به دنبال راه کاری هستند تا فرزندانشان به اختلال شخصیت خودشیفته دچار نشوند . خانم دکتر سیمین احمد پور در این ویدئو به طور کامل در این مورد با ما صحبت خواهند کرد .