عملیات رفع آلودگی هوا در تهران

2,580

تهران، مرکز پژوهشی جنگلها و مراتع ,عملیات رفع آلودگی هوا در تهران توسط آقای مهندس شهرام پروین به وسیله دستگاه های خود ساخته و بیش از ۵۰ آزمایش موفق به روش مهندس ایرانی