موزۀ مجازی فرش های تاریخی- هنری ایران

164

موزۀ مجازی فرش های تاریخی- هنری ایران "موزۀ مجازی فرش های تاریخی- هنری ایران" با هدف ایجادِ فرصتی دوجانبه برای فرش های موزه ای و مخاطبین آنها شکل گرفته است. در این موزه از یک سو برای مخاطبین و علاقمندان به آثار موزه ای شرایطی فراهم می شود که بدون حضور فـیزیکی در مـوزه ها و از طریق شبکه های ارتباطی به بخشی از محتوای مجموعه های تاریخی و فرهنگی موزه ها و کاخ-موزه های مختلف دسـترسی پیـدا کـنند و ا

میراث آرکا 16 دنبال کننده
pixel