زمین تخت است! اثبات تخت بودن زمین!

1,748

زمین را با لنز های فیش آی به شما کروی نشان میدهند!