ونزوئلا؛ ناکامی آمریکا در شورای امنیت

74

ونزوئلا؛ ناکامی آمریکا در شورای امنیت تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه ضد دولت قانونی ونزوئلا در شورای امنیت با وتوی روسیه و چین ناکام ماند.