بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان علامه حلی 10

1,002

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان علامه حلی 10(دوره اول)از آسمان نما حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. www.allamehelli10.ir