با خاطرات اردوی مردادماه

116

(اردوی اول آقایان #دوره_هفتم_آفتابگردان ها) بخش اول