سواد اطلاعاتی برای ترویج خودتوانمندسازی

112
112 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: دکتر مریم نظری عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت اطلاعات و مدیر توسعه تجاری شرکت دانش گستر فرداد؛ اعضا: دکتر علی حسین قاسمی؛ دکتر مریم صراف زاده؛ نرگس خالقی هدف این نشست تقویت خودباوری در کتابداران است تا آن ها باور کنند که می توانند حرکت­های خوبی در حوزۀ ترویج سواد اطلاعاتی انجام دهند و برای ترویج بیشتر و بهتر آن چه ملاحظاتی را باید مدنظر قرار دهند.
pixel