برگزاری نشست نقد و بررسی "بهاریه فیلم کوتاه"

157
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel