بزرگان ایران زمین«حافظ»

467

میهن پرستی ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر .«ارد بزرگ»

مصطفی خلاق

مصطفی خلاق

4 سال پیش
سلام ..بنام خدادیوان حضرت حافظ یك كتاب نیست..یك زندگی نامه انسانیست..انسانی كامل وهر انسان كاملی ..هیچ زمان ومانی نمی شناسد .. دیروز..امروز.. فردا.شامل حال ..ادم ..ادم..ادم..نمیشود...........كه اذمی در عالم خاكی نمی اید بدست....عشق یعننی ادم وادم یعنی عشق فاش می گویم از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر هر دو چان ازادم..می برسم حضرت حافظ بنده عشق چه ها می بیند ..جواب ... درخرابات مغان نور خدا می بیند...جواب..عاقلان نقطعه برگار وجودند ولی عشق داند كه در این دایره سرگردانند..وصف رخساره خورشید زخفاش مبرس كه در این اینه صاحب نظران حیرانند در بناه حق
ایران زمین من
ایران زمین من درود بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار . واقعا زیبا بود سپاس از دیدگاه های ارزشمندتون بسیار خرسندم از آشنایی شما و کانال مفیدتان
مصطفی خلاق

مصطفی خلاق

4 سال پیش
سلام..بنام حضرت دوست..هرچه هست از اوست..كس چو حافظ نگشود از رخ انیشه نقاب... ا حضرت حافظ از كدام اندشه واز كدام نقاب حرف میزند.حافظ رند در میان مشتی مردرند..در همه زمان ها اینگونه بوده خواهد بود..یك نكته از این معنی كفتیم وهمین باشد.. جام می و خون دل هر یك به كسی دادند
ایران زمین من
ایران زمین من درود بسیار سپاسگزارم از شما و چکامه زیبایی که سرودید . دیوان حافظ را دارم و گاه گاهی مطالعه میکنم بسیاری از اشعار حافظ و معانی آن واقعا تازگی داره و انگار حافظ مخصوصاً آن را سروده برای امروز جامعه ما .پیروز باشید .