زوال اسرائیل تحریف دیبوک

266

زوال اسرائیل قسمت چهارم: تحریف دیبوک #نژادپرستی، #خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، #دروغ پردازی و #تحریف_تاریخ .اینها همگی از مشخصات بارز #رژیم صهیونیستی است .تاریخ همیشه #تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود.تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ،خشونت و تحریف همواره به نابودیی گراییده است .بودند رژیم ها و قدرتهایی که شکوه و عظمتشان زبان زد جهانیان بود اما در نهایت به جهت داشتن ویژگی های مذکور ،محکوم به نابودی شدند.پس شک نکنید ،اسرائیل رو به زوال است!

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1