به راحتی بیش از 2 میلیارد تومان از بیت المال را به هدر دادند!

484

هزینه هرساعت برگزاری صحن علنی مجلس 1.3 میلیارد تومان در سال 97 بوده است و تأخیر این نمایندگان باعث شد، یک ساعت و نیم جلسه با تأخیر آغاز شود!