سپیده علیزاده در خصوص خانه میان راهی توضیح می دهد

601
خانه میان راهی یا خانه نیمه راه مرکز اجتماع پذیری و توانمندسازی زنان بهبود یافته از اعتیاد بی سرپناه است که توسط موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی تحت نظارت سازمان بهزیستی راه اندازی شده است و در حال فعالیت می باشد
pixel