پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

524

دانشگاه علوم و معارف قرآنی برای سال تحصیلی جدید دانشجو می پذیرد