رویداد "معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما"

199
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
pixel