منظومه شمسی

178

در این ویدئو منظومه شمسی در مقیاس کوچکتر بر روی زمین پیاده سازی میشود. www.mostanaddoc.ir

لرنیفا
لرنیفا 1 دنبال کننده